Eerlijke prijzen
Super snelle levering & verzending
Toegevoegd aan winkelwagen!
Naar winkelwagen
Hoofdinhoud

Privacy Policy

Lunenburg beschermt en respecteert uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt, worden enkel binnen ons bedrijf gebruikt.

Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen contacteren i.v.m. het beantwoorden van de door u gestelde vragen, het verschaffen van informatie over de diensten en producten van Lunenburg of om u op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden.

Lunenburg heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke gegevens Lunenburg van u verzamelt en voor welke doeleinden. Indien Lunenburg persoonsgegevens verwerkt van klanten en/of hun medewerkers, beoordeelt Lunenburg bij iedere verwerking of Lunenburg verwerker of verwerkings-verantwoordelijke is. Ook wijst Lunenburg u met deze privacyverklaring op de rechten, plichten, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat Lunenburg u in deze privacy verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Door het gebruiken van de website van Lunenburg, gaat u akkoord met ons privacy beleid.

1. Identiteit/contactgegevens

Lunenburg B.V.
Rijksweg 69
5391 LJ, Nuland
073- 532 23 32
info@lunenburg.nu

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via: info@lunenburg.nu

2. Soorten gegevens die worden verzameld
Lunenburg maakt bij haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. Lunenburg verzamelt persoonsgegevens bij het versturen van nieuwsbrieven, verbetering van de website, adviseren en contact opnemen. Hieronder lichten wij u toe welke gegevens wij per onderdeel verzamelen.

• Het versturen van nieuwsbrieven

Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief van Lunenburg, stuurt Lunenburg u per e-mail nieuwsbrieven.
Voor het versturen van een nieuwsbrief verzamelt Lunenburg in beginsel alleen uw e-mailadres. Andere gegevens die Lunenburg mogelijk verzamelt voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn:

• Bedrijfsnaam
• Voornaam en achternaam

Lunenburg verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Lunenburg en de verschillende onderwerpen waarin Lunenburg adviseert. Ook is de nieuwsbrief voor commerciële doeleinden bedoeld.
De e-mailadressen voegt Lunenburg alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

• Het verbeteren van de website

Voor het verbeteren van de website maakt Lunenburg gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

• Duur van websitebezoek
• Pagina’s die door u zijn bezocht
• Het aantal bezoekers op onze website

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

• Adviseren en contact opnemen

Lunenburg houdt zich met name bezig met het adviseren over witgoed- en bruingoed producten. Lunenburg doet dat met name voor bedrijven, van wie zij bedrijfsgegevens verzamelt. Aangezien Lunenburg ook te maken heeft met contactpersonen, eenmanszaken en particulieren, verzamelt Lunenburg in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens.

Via ons contactformulier op de website kunt u een vraag stellen. In dat geval gaat u ermee akkoord dat Lunenburg uw naam, uw vraag en uw e-mail verzamelt.

Wat betreft de bovengenoemde onderdelen is van belang hierbij is om te weten dat Lunenburg niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Lunenburg de gegevens verwerkt.

Lunenburg verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Lunenburg hiervoor expliciete toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoons-gegevens

Lunenburg verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid.

Lunenburg heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Gegevensverwerking
Via de diensten van Lunenburg (waaronder doch niet uitsluitend de website van Lunenburg) worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. Lunenburg gebruikt de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Lunenburg. Lunenburg kan bepaalde persoonsgegevens van de werknemers van cliënten inzien. Deze verwerking geschiedt slechts voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals Lunenburg is overeengekomen met haar klanten.

5. Grondslag en doeleinden gegevens-verwerking
Indien u een overeenkomst aan gaat met Lunenburg verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

Lunenburg gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, haar diensten te verbeteren, support te verlenen, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.

6. Toestemming
Lunenburg zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heb u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Lunenburg een nieuwsbrief verzendt, zal Lunenburg dit uitsluitend doen indien zij hiervoor expliciete en ondubbelzinnige toestemming heeft ontvangen.

7. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaar-plicht

• Het versturen van nieuwsbrieven

Lunenburg slaat jouw e-mail en naam op in Hubspot. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft namelijk de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u dat wilt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de link onder de nieuwsbrieven, maar ook door een mail te versturen naar: info@lunenburg.nu

• Verbetering website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

• Adviseren en contact opnemen

Voor vrijwel alle overeenkomsten die een klant met Lunenburg aan gaat, geldt een wettelijke bewaarplicht. Op basis van de wet dient Lunenburg bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient Lunenburg de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Lunenburg zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn.

Voor overige gegevens hanteert Lunenburg een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst of wettelijke plicht, bewaart Lunenburg de gegevens langer. Dit zal Lunenburg in dat geval aan u kenbaar maken.

8. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Lunenburg verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Lunenburg de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

9. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang
Ook kan Lunenburg gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Lunenburg zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Lunenburg zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Dit gerechtvaardigd belang van Lunenburg is onder andere gelegen in het commerciële belang. U moet hierbij denken aan het aanbieden van onze diensten. Uw e-mail hebben wij bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te versturen.

10. Ontvangers van persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Lunenburg gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Lunenburg maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Lunenburg vast in een zogenaamde verwerkers-overeenkomst.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt Lunenburg gebruik van Mailchimp. Als u contact opneemt via de formulieren op de website van Lunenburg worden deze mails niet opgeslagen op de servers van onze provider. De overige e-mailberichten en contactgegevens worden opgeslagen op servers van Lunenburg/derden, met wie Lunenburg een verwerkersovereenkomst is aangegaan.

11. Beveiliging persoonsgegevens
Lunenburg respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lunenburg doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Lunenburg beveiligt haar gegevens onder andere door virusscanners, updates, https, ssl, etc.. Als Lunenburg (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Lunenburg deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

12. Rechten voor u als betrokkene
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u ons verzoeken uw persoons¬gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

U kunt te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar: info@lunenburg.nu. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Lunenburg probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren. De eventueel daarmee gepaarde gaande kosten komen voor uw rekening.

13. Klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Lunenburg niet op een juist manier met uw gegevens omgaat.

14. Cookies
Op deze en andere websites van Lunenburg maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. Lunenburg gebruikt de volgende cookies:

Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren. Zoals eerder in deze privacyverklaring aan u kenbaar is gemaakt gebruiken wij hiervoor Google Analytics.

Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website.

Marketing cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar en om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

Lunenburg maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst Lunenburg altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.

De analytische cookies plaatsen wij ook altijd. Dit is een niet-functionele cookie, omdat deze niet nodig is voor het laten functioneren van de website.

Als u akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

• Verbeteringen op onze website testen
• Het tonen van social media buttons
• Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites

Wat Google met de verzamelde gegevens doet, is opgenomen in hun privacy verklaringen. De link naar de privacyverklaring van Google is bijgevoegd.

De door uw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media
Op onze website tonen wij berichten en blogs die u via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze u kunnen herkennen indien u inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die u deelt. Wij verwijzen u daarom naar de volgende privacyverklaringen:

Youtube
Facebook
Twitter
Google
Linkedin

Cookies om onze advertenties op andere websites te tonen
Wij plaatsen advertenties om onze diensten onder uw aandacht te brengen. Om gericht advertenties te plaatsen maken wij gebruik van:


• Google Adwords,
• Google Dynamic Remarketing
• Facebook Custom Audiences
• Microsoft Bing Ads
• DoubleClick van Google

• HubspotWat maken deze cookies mogelijk?

1. Houden bij welke advertentie u al heeft gezien.
2. Houden bij hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat is geklikt op een advertentie. Het voorgaande is noodzakelijk om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren
3. Houden bij of u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. U krijgt in dat geval geen onnodige advertenties te zien.

Ondanks dat u cookies niet accepteert, is het nog steeds mogelijk dat u online advertenties van ons tegenkomt. Wat de bovengenoemde organisaties doen met de opgeslagen data, is zichtbaar in hun privacy verklaringen.

Privacyverklaring Google
Privacyverklaring Facebook
Privacyverklaring Mircrosoft

Cookies voor websiteonderzoek
Ook maken wij gebruik van een tool die registreert het aantal muisklikken, scrollgedrag en muisbewegingen van bezoekers op onze website. De tool verzamelt informatie over de door u bezochte pagina’s, uw browser en uw type apparaat en besturingssysteem. Ook deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren.

Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?
Als u geen cookies geplaatst wilt hebben, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij uw eerste bezoek aan onze website. Mocht u al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijgt u die melding niet meer te zien. U dient dan eerst onze cookies te verwijderen.

Wat u ook kunt doen is het volgende. Blokkeer het plaatsen van cookies via uw browser. Dit kunt u doen in uw browser bij instellingen.

15. Wijzigingen
De privacy verklaring zal soms een wijziging ondergaan in verband met gewijzigde wetgeving en/of opvatting. Lunenburg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het gebruik van persoonsgegevens door Lunenburg, neem dan contact op met ons via: 073 - 532 23 32/ info@lunenburg.nu

04-04-2023

 

Microsoft Clarity

We verbeteren onze producten en advertenties door Microsoft Clarity te gebruiken om te zien hoe je onze website gebruikt. Door onze site te gebruiken, ga je ermee akkoord dat wij en Microsoft deze gegevens kunnen verzamelen en gebruiken.

 

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe je onze website gebruikt en ermee communiceert door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en sessieherhaling om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van cookies van eerste en derde partijen en andere volgtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude/beveiligingsdoeleinden en reclame. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft je gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft.

 

Cookiebeleid

Storing melden

Benieuwd of onze technische dienst bij jou beschikbaar is? Vul je postcode in.

Producten vergelijken